Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internet website www.optimotravel.nl en www.optimogolftravel.nl (hierna te noemen optimotravel.nl) van Optimotravel B.V. te Zoetermeer, Nederland. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internet website te benaderen en op of via deze internet website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de internet website
De op of via deze internet website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel optimotravel.nl tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt optimotravel.nl expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internet website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Gebruik van deze internet website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, het functioneren van deze internet website in gevaar kan brengen en/of de op of via deze internet website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer optimotravel.nl hyperlinks naar internet websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Optimotravel.nl de op of via deze internet websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Optimotravel.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internet websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internet websites is door Optimotravel.nl niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Optimotravel.nl (of de rechthebbende) behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op of via deze internet website aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's. Het is niet toegestaan informatie op deze internet website te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, verspreiden of vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Optimotravel.nl of de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internet website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Optimotravel.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Optimotravel.nl op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internet website, (ii) informatie die op of via deze internet website wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Optimotravel.nl of u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internet website, (v) misbruik van deze internet website, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internet website beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internet website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers van Optimotravel.nl en de aan Optimotravel.nl gelieerde rechtspersonen.

Toepasselijk recht
Op deze internet website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen
Optimotravel.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze internet website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internet website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

KIES UW VAKANTIE